KOGENERATORY DLA OBIEKTÓW

SZPITALE - HOTELE - SANATORIA - OŚRODKI WYPOCZYNKOWE I REHABILITACYJNE - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - PŁYWALNIE - ZAKŁADY PRODUKCYJNE - MARKETY I INNE

WYTWARZANIE ENERGII NIE ZALEŻY OD CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH, MOŻE DZIAŁAĆ CAŁY ROK, STOSOWNIE DO POTRZEB, GDY PADA I GDY CIEMNO

Duże oszczędności dzięki unikniętemu zakupowi prądu z sieci

ZWROT DO 3 LAT LUB SPŁATA Z OSZCZĘDNOŚCI WIĘKSZYCH NIŻ RATY

KOGENERATOR TO WARTOŚCIOWE URZĄDZENIE, WARTO ZAINSTALOWAĆ

POSZUKUJEMY INWESTORA DO WSPARCIA ROZWOJU PRODUKCJI KOGENERATORÓW


Kogenerator zasilany gazem ziemnym wytwarza energię elektryczną do własnego zużycia w obiekcie. Prąd wytworzony z gazu jest 4 razy tańszy niż kupowany z sieci. Energia z sieci wraz z dostawą, kosztuje dla firm 75 gr/kWh (składniki zmienne, netto). Kogenerator to własny prąd w cenie gazu, koszt 17gr/kWh, czyli ponad 55 gr taniej. Roczne oszczędności to kilkadziesiąt tysięcy złoty.

KOGENERACJA to jednoczesne wytwarzanie prądu i ciepła w małym wysokosprawnym urządzeniu. Jest to innowacyjna technologia wykorzystania gazu ziemnego prowadzona w agregatach kogeneracyjnych określanych też nazwą kogenerator.

Energia z sieci jest droga, bo jest wytwarzana głównie z węgla drogo wydobywanego i obciążonego opłatami za uciążliwość środowiskową. Brak jest wykorzystania powstającego w procesie ciepła, ponad to przesyłanie prądu na duże odległości powoduję stratę jego energii. Gaz ziemny nie traci energii przy przesyłaniu rurociągami i spalanie jest znacznie czystsze. Kogenerator wytwarza prąd na miejscu, zużywany jest bez strat przesyłania i wykorzystywane jest powstające ciepło.

kogeneracja

Kogeneracja jest wspierana ustawą "O promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji”. Poza korzyścią bezpośrednią ustawa przewiduje też tzw. premię gwarantowaną.

Najkorzystniejszymi lokalizacjami są obiekty o zapotrzebowaniu na ciepło i prąd w długim okresie czasu. Poza sezonem grzewczym występuje zapotrzebowanie na ciepło np. w obiektach noclegowych zwłaszcza z wyżywieniem, obiektach medycznych i pływalniach. Również przemysł przetwórstwa spożywczego potrzebuje ciepło technologiczne cały rok.

kogeneracja

Kogeneratory produkowane są w Polsce. Wykonujemy analizy techniczne i ekonomiczne. W ramach prowadzenia postępowania zajmujemy się sprawami formalnymi, projektowaniem, dostawą, instalacją i pozwoleniem na używanie kogeneratorów.

Działanie nasze poparte jest dziesięcioletnią praktyką w wykonywaniu urządzeń kogeneracyjnych i jeszcze dłuższą praktyką w instalacjach elektrycznych, grzewczych i gazowych.

JAK DZIAŁAMYW obiektach zainteresowanych kogeneracją wykonujemy bezpłatny audyt energetyczny służący określeniu opłacalności instalowania kogeneratora. Analizujemy zużycie energii na podstawie rachunków i prowadzimy działania w celu określenia szczegółowego, godzinowego zapotrzebowania na prąd w dłuższym okresie czasu tzw. profil zużycia energii. .

kogeneracja

Na podstawie profilu zapotrzebowania na energię elektryczną zostaje opracowana i przedstawiona symulacja efektów ekonomicznych pracy kogeneratora.

Prowadzimy stały nadzór eksploatacyjny nad sprawnością działania instalacji i serwisujemy ją.
Działamy w obrębie do 150 km od Jeleniej Góry i poszukujemy przedstawicieli w innych rejonach

OFERTAOferujemy kompleksowe działania prowadzące do uruchomienia kogeneratora w obiekcie. Wybór urządzenia odpowiedniej mocy dokonywany jest spośród kogeneratorów o mocach elektrycznych 16; 20; 25; 30 kW. Zapewniają one moc grzewczą w zakresie 34 do 62 kW. W miarę potrzeby mogą być zainstalowane dwa lub kilka kogeneratorów do pracy kaskadowej.

Możliwe są warunki finansowe, w których użytkownik dokonuje symbolicznej opłaty wstępnej. Spłata odbywa się okresowo z części uzyskiwanych oszczędności. Użytkownik zarabia na czysto od pierwszego miesiąca. Obiekt ma ciepło w cenie dotychczasowej, jak wcześniej z kotła gazowego a prąd z kogeneratora taniej przynajmniej o 20% w stosunku do ceny prąd z sieci. Pozostała część oszczędności spłaca instalacje. Kogenerator jest opomiarowany licznikami gazu, ciepła i prądu. Po uzgodnionym okresie kogenerator przechodzi nieodpłatnie na własność użytkownika.

kogeneracja

Taka oferta instalacji kogeneratorów jest korzystna finansowo i nie jest obciążona rygorami wynikającymi z procedury towarzyszącej dotacjom uzyskiwanym w ramach pomocy publicznej, niemniej z takiego wsparcia też może korzystać.

Ostateczny koszt kogeneratora z instalacją jest nawet poniżej połowy kosztów urządzeń obecnie oferowanych na polskim rynku przez zagranicznych producentów.

OSZCZĘDNOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU KOGENERATORA O MOCY ELEKTRYCZNEJ 30 KWPracując kogenerator pobiera z sieci gaz. Z części pobranego gazu wytwarza prąd o mocy 30 kW a z reszty 60 kW mocy cieplnej. Ciepło wytworzone w kogeneratorze jest wprowadzane do obiegów grzewczych obiektu dzięki czemu kocioł gazowy pobiera mniej gazu. Koszt gazu zużytego na wytwarzanie ciepła jest taki sam w instalcji z kogeneratorem jaki był gdy ciepło pochodziło tylko z kotła. Sprawność energetyczna kogeneratora jest taka jak kotła gazowego.

Energia kWh dodatkowo pobranego gazu, ponad ilość gazu pierwotnie zużytwanego w całości jest przetwarzana na kWh prądu. W ciągu jednej godziny 30 kWh prądu wytwarzane jest ze zużycia 30 kWh znacznie tańszego gazu. Obiekt unika pobierania z sieci 30 kWh prądu co przynosi istotne oszczędność.

Rodzaje elektrycznych taryf rozliczeniowych dla firm - przykładowe.

Taryfa C11 jednakowa przez całą dobę dla odbiorców o zapotrzebowaniu mocy do 40kW.

Taryfa C21 jednakowa przez całą dobę dla poboru przy zapotrzebpwaniu mocy ponad 40 kW

Taryfa B11 przez cała dobę dla obiektów zasilanych z własnej stacji transformatorowej

Od 2021 cena prądu wzrósła o opłatę mocową, 7,62 gr/kWh, doliczaną wszystkim w godz. 7÷ 22

tabelka1

TABELA: Ceny prądu wg cenników standardowych: ceny netto, gr/kWh. składniki zmienne zależne od ilości pobranej energii. Dodatkowo doliczane są opłaty stałe niezależne od zużycia.

tabelka2

TABELA: Cena gazu netto w ofercie standardowej PGNiG. Cena gazu z drystrybucją, bez opłat stałych, jest nie większa niż 17 gr/kWh

Oszczędności Zakładajac pracę kogeneratora z mocą znamionową 30 kW tylko przez połowę czasu w okresie roku tj. 4400 godzin ( rok ma 8760 godzin) oszczędności na unikniętym zakupu prądu z sieci przekroczą 70 tys zł. Kogenerator może też pracować dłużej!

(cena unikniętego zakup prądu - cena gazu) x moc koge. x czas pracy = oszczędność
( 0,75 - 0,17 ) zł/kWh x 30 kW x 4400 h = 76560 zł

Według danych rzeczywistych w szpitalu posiadającym 280 łóżek kogenerator 30 kW pracował w ciągu 2020 roku 6564 godziny w przeliczeniu na moc znamionową.

Kogeneracja jest najbardziej efektywną technologią wytwarzania użytecznych form energii jakimi jest ciepło i prąd. Ekonomicznie zdecydowanie przwyższ źródła energii odnawialnej i praca jest przewidywalna.. Czynniki zewnętrzna, zachmurzenie, pora nocna nie maja wpływu na pracę. Kogenerator wykorzystuje 60-80% potencjału swojej mocy. Fotowoltaika osiąga statystycznie do 12% wykorzystania mocy instalacji ze względu na zależność od czynników zewnetrznych i ponad to potrzebuje do instalacji sporo miejsca. Kogenerator jest urządzeniem kompaktowym, do zainstalowania np. w kotłowni obiektu.

Zainteresowanym inwestowaniem w produkcję kogeneratorów przekażę propozycję udziału
i poziom opłacalności. Zapraszam do kontaktu.

BAZA WIEDZY
( pliki pdf. do pobrania )