OSZCZĘDNOŚCI DLA WIELU RODZAJACH OBIEKTÓW

HOTELE - SZPITALE - SANATORIA - OBIEKTY SAMORZĄDOWE - OŚRODKI WYPOCZYNKOWE DOMY POMOCY - PARKI WODNE - PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY - MARKETY - MAŁE I ŚREDNIE FIRMY

NIEZALEŻNIE OD POGODY, PORY DOBY I PORY ROKU SZYBKI ZWROT NAKŁADÓW


Kogenerator zasilany gazem wytwarza energię elektryczną do własnego zużycia w obiekcie, jednocześnie wytwarzane jest ciepło.
Prąd wytwarzany na miejscu jest tańszy niż kupowany z sieci, nawet trzykrotnie.
Obecnie do końca 2023 roku działa ustawa, która sztucznie zaniża ceny energii elektrycznej.Przyszły rok to rok wyborczy.
Oficjalne cenniki dostawców prądu podają ceny ustalone stosownie do kosztów wytworzenia i będą one stosowane po ustaniu obowiązywania ustawy. W cennikach energia z dostawą kosztuje dla firm 2,40 zł/kWh, gaz ziemny 0,85 zł/kWh (grudzień 22). Gaz płynny ma cenę rynkową 0,40 zł/kWh ( 6,4 kWh/1L). Kogenerator wytwarza 1 kWh prąd z gazu ziemnego taniej o 1,50 zł niż z sieci, z gazu płynnego jeszcze taniej, o 2 zł.

KOGENERACJAto jednoczesne wytwarzanie prądu i ciepła w jednym wysokosprawnym urządzeniu. Jest to innowacyjna technologia wykorzystania energii chemicznej gazu prowadzona w agregatach kogeneracyjnych. Kogenerator to mała elektrociepłownia pracująca na potrzeby danego obiektu, wytwarza energię elektryczną i dwa razy więcej mocy w energii cieplnej.

Energia elektryczna z sieci jest droga, bo produkowana głównie z drogiego węgla, dodatkowo obciążona opłatami za dystrybucję, uciążliwość środowiskową CO2 i inne opłaty. Brak jest wykorzystania ciepła powstającego przy wytwarzaniu prądu a przesyłanie na odległość powoduje kosztowną stratę energii.

Gaz jest klasyfikowany jako niskoemisyjny. Kogenerator wytwarza prąd i ciepło na miejscu, nie ma strat przy przesyłaniu. Kogeneracja to efektywność energetyczna i oszczędność paliw.

kogeneracja

Kogeneracja przynosi największe oszczędności w obiektach o zapotrzebowaniu na ciepło i prąd w dłuższym okresie czasu. W parkach wodnych, obiektach noclegowych, przemyśle spożywczym nawet poza sezonem grzewczym występuje zapotrzebowanie na ciepło i na energię elektryczną przez znaczną część doby. Do ekonomicznej pracy jest konieczne zapotrzebowanie na ciepło.

JAK DZIAŁA KOGENERATORUkład sterujący kogeneratora na bieżąco kontroluje ilość energii elektrycznej pobieranej z sieci na potrzeby obiektu. Po przekroczeniu określonego zapotrzebowania kogenerator zostaje automatycznie uruchomiony. Jego praca sprawia, że zmniejsza się zużycie energii z sieci i licznik prądu mniej zlicza. Obiekt jest zasilany jednocześnie z sieci i kogeneratora. Równocześnie z wytwarzaniem prądu jest wytwarzane ciepło kierowane do obiegów grzewczych obiektu co sprawia, że kocioł gazowy zużywa mniej gazu. Kogenerator sam reguluje ilość wytwarzanej mocy stosownie do zużycia. Gdy zużycie spadnie na tyle, że praca kogeneratora staje się nieefektywna wyłącza się on i pozostaje w gotowości do uruchomienia. Kogenerator nie jest źródłem zasilania awaryjnego, jego praca służy oszczędzaniu na kosztach energii.

kogeneracja
kogeneracja

Kogeneratory produkowane są w Polsce. Wykonujemy analizy techniczne i ekonomiczne. W ramach prowadzonego działania zajmujemy się oceną opłacalności, projektowaniem, dostawą, instalacją i sprawami formalnymi.

Mamy dziesięcioletnią praktykę w wykonywani urządzeń kogeneracyjnych i jeszcze dłuższą praktykę w instalacjach elektrycznych, grzewczych i gazowych. Wykonano 11 rodzajów kogeneratorów.

Prowadzimy stały nadzór eksploatacyjny nad sprawnością działania instalacji i serwisujemy ją.

W obiektach zainteresowanych kogeneracją wykonujemy bezpłatny audyt energetyczny służący ocenie opłacalności zainstalowania kogeneratora. Analizujemy zużycie energii na podstawie rachunków i szczegółowego określenia godzinowego zapotrzebowania na prąd w dłuższym okresie czasu.

kogeneracja

Na podstawie profilu zapotrzebowania na energię elektryczną zostaje opracowana symulacja efektów ekonomicznych pracy kogeneratora.

OFERTAPodstawowym, oferowanym urządzeniem jest kogenerator wytwarzający prąd o mocy elektrycznej 30 kW regulowanej w zakresie 15 - 30 kW. Zapewnia on moc grzewczą 35 - 62 kW w wodzie o temperaturze 75 °C. W miarę potrzeby mogą być zainstalowane dwa kogeneratory.

W odpowiedzi na zapytania o kogeneratory do mniejszych obiektów opracowujemy kogenerator o mocy 7 kW i przyjmujemy zamówienia na taki kogenerator.

Kogeneratory są opomiarowane licznikami gazu, ciepła i prądu.

Nasza oferta instalacji kogeneratorów jest korzystna finansowo i nie jest obciążona rygorami wynikającymi z procedury towarzyszącej dotacjom uzyskiwanym w ramach pomocy publicznej. Ostateczny koszt kogeneratora z instalacją jest nawet poniżej połowy kosztów urządzeń oferowanych przez dostawców urządzeń zagranicznych.

OSZCZĘDNOŚCI po zainstalowaniu kogeneratora 30 kW - wg cenników dla obiektów: noclegowy, basenowy, medyczny, przemysł spożywczy i podobne


GAZ ZIEMNY 

Ceny dla firm: gaz ziemny 0,85 zł/kWh (8,5 zł/m3), prądu 2,40 zł/kWh netto (grudzień 2022). Podane ceny są z dostawą zależne od wielkości zużycia, bez opłat stałych.

Kogeneratora o mocy elektrycznej 30 kW pobiera z sieci 10 m3 gazu na godz. Koszt gazu to 85 zł/h. Odpowiada to energii w gazie 100 kWh. Energia ta zostanie przetworzona na prąd i ciepło.

- kogenerator przetworzy 31% gazu na prąd: 31% ze 100 kWh = 31 kWh. Uniknięty koszt zakupu to 74 zł na godz. (31 kWh x 2,40 zł/kWh)

- ilość gazu przetworzona na ciepło 100kWh – 31kWh = 69 kWh Tyle ciepła powstanie z chłodzenia silnika i spalin. Ciepło to zostanie wprowadzone do obiegów grzewczych. Kocioł i kogenerator wytworzą tyle ciepła ile potrzebuje obiekt. (100 kW: kogenerator 69 kW, kocioł resztę).

Zużycie części gazu pobranego przez kogenerator na wytworzenia ciepła powoduje, że o tą samą ilość mniej gazu zużyje kocioł. W efekcie KOSZTY PONOSZONE NA ZAPEWNIENIE CIEPŁA DLA OBIEKTU NIE ZMIENIĄ SIĘ a dodatkowo pobrana część gazu (31 kWh) ponad ten, który obiekt zużywał wcześniej, w całości zostanie przetworzona na prąd.

Obiekt z kogeneratorem 30 kW pobierając w ciągu godziny dodatkowo 31 kWh gazu ziemnego za 26 zł (31 x 0,85) unika zakupu prądu z sieci za 74 zł ( 31x2,40). Zyska 48 zł/h. 

kogeneracja

Tabela 1 Poziom oszczędności (wrzesień 2022) przy pracy kogeneratora na gazie ziemnym z mocą elektryczną 30 kW przy jednoczesnym wykorzystaniu towarzyszącego ciepła.

GAZ PŁYNNY PROPAN 

Kogenerator zasilany propanem pobierając dodatkowo 31 kWh (5 litrów za 12,5 zł) w części na wytworzenie prądu, wypracowuje oszczędność 60 zł/h netto. Korzystając z propanu nie ponosi się opłat stałych tak jak przy gazie ziemnym.  

kogeneracja

Tabela 2 Oszczędności (wrzesień 2022) przy pracy kogeneratora 30 kW na gazie płynnym przy jednoczesnym wykorzystaniu ciepła. Koszt wytworzenia 1 kWh prądu to 0,40 zł.

OBECNIE CENA PROPANU jest na tyle korzystna, że opłacalne jest wytwarzanie prądu bez wykorzystania ciepła (ciepło tracone). Koszt wytworzona 1 kWh prądu to 1,20 zł zamiast 2,40 zł z sieci. Praca kogeneratora 30 kW to oszczędność 36 zł na godzinę, przez 8 godzin 280 zł

Kogenerator pracuje z modulacją mocy co oznacza, że moc elektryczna jest automatycznie regulowana w zakresie 15 – 30 kW i dopasowywana do zapotrzebowania w obiekcie tak aby praca była jak najbardziej efektywna ekonomicznie. Aby zainstalowanie kogeneratora było wysoce opłacalne nie musi on pracować przez cały rok, analogicznie jak centralne ogrzewanie, klimatyzacja czy fotowoltaika.

Przy cenach gazu i prądu podanych w cennikach kogenerator pracujący nawet w ograniczonym czasie i z ograniczoną mocą zwróci się użytkownikowi w okresie poniżej 2 lata po przepracowaniu przeliczeniowo 2 tys. godzin z pełną mocą (rok ma 8760 godzin, miesiąc 720). Kogenerator w okresie roku może pracować dłużej niż tylko w sezonem grzewczym grzejąc wodę użytkową do mycia, kąpieli, do kuchni, wodę w basenie lub do procesów technologicznych.

ZMIANA ORGANIZACYJNA

Poszukiwani są klienci zainteresowanych kupnem kogeneratora najchętniej z okolic Częstochowy, do 200 km. Związane jest to ze zmianą miejsca prowadzenia działalności.

BAZA WIEDZY
( pliki pdf. do pobrania )